×
×
Atec

برآورد هزینه

برآورد هزینه

برآورد هزینه

تخمین هزینه های اولیه سرمایه ای و هزینه های جاری و هنر تفکیک و آنالیزها، با در نظرگیری اهرم در تولید، ایجاد سپر مالیاتی، کنترل و مدیریت ریسک پروژه، مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش توسط متخصصین ما در آتک انجام می گردد.

ارتباط با ما

دکتر علیرضا مهدی زاده
مدیر توسعه بازار
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس