×
×
Atec

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

تدوین سیاست ها و راهکارهای کاهش مصرف انرژی برای سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی

ارائه راهکارهای بهینه سازی، مدیریت و کاهش مصرف انرژی

ارائه خدمات مدل سازی انرژی ساختمان

تعیین رده مصرف انرژی ساختمان و طراحی بر اساس استاندارد گواهینامه های بین المللی همچون LEED

ارتباط با ما

مهندس سعید شایامهر
مدیر واحد انرژی های نو
call
575 447 82 21 98+
call
shayamehr@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس