×
×
Atec

تدارکات

تدارکات

تدارکات

در یخش تدارکات پروژه های EPC ، آتک مسئول آماده سازی قراردادهای پیمانکاران و تامین کنندگان جزء و عقد قرارداد با آنها، تدقیق و تعیین قیمت بر اساس متره و برآورد انجام شده با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف ( تیروی انسانی، کالا، سرمایه مورد نیاز، جریان نقدی و …)

ارتباط با ما

دکتر علیرضا مهدی زاده
مدیر توسعه بازار
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس