×
×
Atec

گسترش پروژه های توسعه پایدار

گسترش پروژه های توسعه پایدار

گسترش پروژه های توسعه پایدار

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح با مطالعه ويژگيهاي اقليمي و جغرافيايي آن و پیش بینی آثار و پیامدهای زیست محیطی مثبت و منفی اجرای طرح بر محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در فازهای ساخت و بهره برداری و در نهایت برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی طرح (اقدامات اصلاحی و روشهای پیشگیری، کاهش و کنترل اثرات منفی زیست محیطی) و ارائه برنامه پایش زیست محیطی

بررسی چرخه حیات خدمات و یا محصولات تولید شده در طرح با بهره گیری از نرمافزار مناسب برای ارزیابی فرایندها و ارزیابی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح با هدف توسعه پایدار

انجام مطالعات اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، زیست محیطی و نیروگاهی به همراه تهیه مدل مالی برای سرمایه گذاران

ارتباط با ما

مهندس سعید شایامهر
مدیر واحد انرژی های نو
call
575 447 82 21 98+
call
shayamehr@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس