×
×
Atec

مهندسی، تدارکات و ساخت

مهندسی، تدارک و ساخت

مهندسی، تدارکات و ساخت

مهندسی، تدارکات و ساخت

به نمونه از قرارداد گفته می شود که در آن پیمانکارمسوول تمامی قسمت های یک پروژه از طراحی و تدارکات و ساخت گرفته تا کارگذاری فروش و در نهایت تحویل پروژه به بهره بردار نهایی می باشد