×
×
Shafiee-final-1024x1010

خانم دکتر بنفشه شفیعی

نایب رییس هیئت مدیره & مدیر واحد طراحی منظر

در سال ۱۳۸۳ پیرو آگهی استخدام معمار و طراح منظر، وارد شرکت آتک (بخش آتک سبز) شدم. به دلیل دارا بودن دو تخصص در زمینه های طراحی محیط و علوم محیط زیست ، در بسیاری از طرح های جامع و راهبردی آتک به عنوان کارشناس دید و منظر، کارشناس محیط زیست و طراح محیط و منظر در پروژه های شرکت فعالیت داشته ام. همچنین چندین پروژه، طراحی کاشت و نورپردازی پارک یا محوطه و طراحی بام - باغ بر عهده ام بوده است.

  • دکتری آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .
  • کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط ، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران .
  • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی(گرایش علوم محیط زیست)، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .
  • کارشناسی زیست شناسی(گرایش علوم گیاهی) ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی .