×
×
Mir Mohammadi-final

اقای مهندس حسن میرمحمدی

عضو هیئت مدیره & مدیر واحد مکانیک & مدیر پروژه

از سال ۱۳۸۹ تاکنون با سمت های عضو هیئت مدیره/ مدیر بخش گروه مکانیک /مدیر طرح /مدیر پروژه و جانشین مدیر پروژه در پروژه های بوستان ولایت/استادیوم قزوین/سافاری/رینگ روشنایی کیش/وترمینالهای یک و سلاموپروژههای فرودگاه امام وترمینال جدید فرودگاه کیش و ترمینال شیراز  وهمچنین عضو و دبیر هیئت مدیره مهندسین مشاور آتک  مشغول به همکاری میباشم.

مهندسی  حرارت وسیالات  از دانشگاه آزاد