×
×
edited

آقای مهندس علی غفوری صنعتی

عضو علی البدل هیئت مدیره & مدیر واحد انفورماتیک

مهندس علی غفوری صنعتی همکاری خود را با مهندسین مشاور آتک در سال ۱۳۷۵ در واحد کامپیوتر دفتر مرکزی آغاز نمود و مسیر شغلی خود را با مدیریت بخش کامپیوتر شروع کرد .

در سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ مدیر آموزش شرکت بودند و پس از آن به عنوان عضو کمیته آموزش تاکنون مشغول فعالیت هستند .

ایشان از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۰ با حفظ مسئولیتهای قبلی به سمت مدیر واحد منابع انسانی مهندسین مشاور آتک هم منصوب شدند .

تحصیلات ایشان در رشته مهندسی کامپیوتر بوده و دانش منابع انسانی را به صورت مطالعات شخصی فرا گرفته اند .