×
×
Atec

بازنگری طرح جامع فرودگاه زاهدان

توضیحات

کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
مکان: زاهدان

نظر به ضرورت بازنگری طرح های جامع فرودگاه های بین المللی، براساس ضوابط سازمان جهانی هواپیمایی کشور و مقررات ملی کشور و جهت تدوین و به روز آوری مسیرهای توسعه آتی در فرودگاه زاهدان، این قرارداد منعقد شده که در ۵ مرحله مطالعاتی، نتایج آن شامل طرح کامل توسعه در داخل و اطراف فرودگاه و ضوابط و مقررات هوانوردی و ساخت و ساز تاسیسات و مستحدثات فرودگاهی تا حداقل ۲۰ سال آینده میباشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه