×
×
Atec

بهسازی محیط شهری برای کم توانان جسمی

توضیحات

کارفرما: شهرداری تهران
مکان: تهران

معابر حرکتی در شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. شکل و فیزیک آنها باید به گونه ای باشد که همه ی انسانها از بزرگ و کوچک ، سالم و کم توان ، ناشنوا یا کم شنوا و نیز نابینایان یا کم بینایان بتوانند به صورت ایمن از این معابر استفاده کنند و در دسترسی ها دچار مشکل نشوند. این پروژه با این دیدگاه از سوی مسئولین وقت شهرداری مطرح و بخشی از منطقه ی ۶ تهران اختصاص به مطالعات در این امر داده شده و مقرر گردید این مشاور با شناسایی منطقه راه حلهای مناسب جهت رفع موانع حرکتی موجود ، بهسازی آنها و استفاده از مبلمان شهری مناسب را مطالعه و ارائه ی راهکار نماید.
محدوده ی مورد مطالعه : شمال منتهی به خیابان فاطمی ، جنوب بلوار کشاورز ، شرق خیابان ولیعصر و غرب خیابان کریمخان است.

سرویس های مرتبط با این پروژه