×
×
Atec

دانشکده برق دانشگاه شریف

توضیحات

کارفرما: وزارت نیرو
مکان: تهران

طرح در کنار و متصل به ساختمان دانشکده‏ ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، بصورت توسعه‏ ی ساختمان مذکور در ۲ طبقه‏ ی زیرزمین طراحی گردیده که کمبودهای دانشکده‏ ی مهندسی برق را از نظر فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی و … تأمین می‏کند.

سرویس های مرتبط با این پروژه