×
×
Atec

ساختمان مرکزی بانک مسکن

توضیحات

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن
مکان: کرمان

مطالعه‏ی معماری اصیل منطقه و انطباق اولویت‏های کالبدی با موضوع و برقراری ارتباط و پیوند بامعنای تاریخی منطقه.
در این زمینه دستور کار طراحی در زمینه‏ی شکل‏گیری فضا و پوشش‏های اقلیمی آن موجب گردید معماری دو پوسته‏ای مطالعه و طراحی گردد.
نظام شکل گیری گونه شناختی روابط و پلان و سهولت و نظام هندسی تنظیم مادی تناسبات جوهری، هویت بخشی بر سازه در پیکره‏ی درونی معماری به عنوان جزء مستقل شکل گیری فضا و در نتیجه آزاد کردن نمای دو پوسته‏ای، توجه به استحکام و متانت معماری سنتی منطقه در راستای هویت بخشی به بنا و در نهایت برقراری شکلی فضایی و منعطف و ارتباط بصری در طبقات مرتبط و اصولاً شفافیت و سیال بودن ارتباطات بصری و فضایی در طبقات و امکان ایجاد مکان‏های مناسب جهت فعالیت‏های اداری مورد نظر، از نکات مهم ملحوظ در طراحی بوده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه