×
×
Atec

طرح جامع اراضی عباس آباد

توضیحات

کارفرما: شرکت نوسازی اراضی عباس آباد
مکان: تهران

طرح نوسازی اراضی عباس آباد ، بازنگری طرح شهرستان پهلوی است که با توجه به تغییرات و تملک نهائی که در این اراضی به خاطر توسعه و ایجاد مصلی بزرگ امام خمینی ( تهران ) مجددا مورد مطالعه و طراحی قرار گرفت .
در چهارچوب رفع مشکلات جاری شهر تهران و نیاز به فضاهای اداری در مقیاس ملی ، با توجه به جایگاه فضای باز و سبز مرکزی برای شهر تهران ، با رعایت نسبت پائین سطوح اشغال ساختمانها ، طراحی اراضی عباس آباد به انجام رسیده و در چهارچوب خواسته های کارفرما در کنار حفظ فضای سبز و مجموعه های فرهنگی ، ساختمانهای اداری مقیاس ملی شهر تهران و واحد های تجاری در طراحی شهری این اراضی در نظر گرفته شده است .

سرویس های مرتبط با این پروژه