×
×
Atec

مجتمع تجاری صاروج پارس

توضیحات

کارفرما: شرکت صاروج پارس
مکان: کرمان

مجتمع صاروج پارس در بافت تاریخی کرمان و ر مجاورت بازار قرار درد. این مجموعه چندمنظوره شامل کاربریهای تجاری،اداری،هایپرمارک، هتل، ورزشی و تفریحی است. شکل گیری پروژه فوق براساس طرح های بالاست و خصوصا طرح امکان سنجی لین سایت موصوم به گود خشت مالهاست. در طراحی پروژه علاوه بر توجه به عملکردهای متفاوت مجموعه،به محورهای تاریخی و بازار کرمان توجه شده و چه از لحاظ ارتفاعی و چه ازلحاظ فرمی هماهنگ با معماری بومی مجموعه طراحی شده است. ضمن اینکه عملکرد مجتمع صاروج پارس ایجاب می نماید که معماری مدرن و امروزی در طرح حاکم باشد. توجه به این دو دیدگاه طراحی و ترکیب آنها، ویژگیهای خاصی را در طراحی مجتمع صاروج پارس کرمان پدید آورده است که از جذابیت های طرح فوق می باشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه