×
×
Atec

آزمایشگاه پارک زیست فناوری قشم

توضیحات

کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم
مکان: قشم
پروژه ی آزمایشگاه و مرکز رشد واحد فناور در قشم به عنوان اولین مرحله از شکل گیری پارک و مرکز پژوهشهای زیست فناوری قشم با اهداف و چشم انداز امروزی خود در اولویت های اجرایی دستگاه بهره بردار قرار گرفت . میزان برآورد اولیه ی سطح آزمایشگاه ۳۰۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده که با افزایش آن به ۴۵۰۰ متر مربع و تاکید بهره بردار در احداث ساختمانی ((های تک )) پیکره ی آن شکل گرفت . استخوان بندی این ساختمان به منظور پاسخ به خواسته های فیزیکی بهره بردار و همچنین سازگاری با عملکردهای نوین آزمایشگاه های امروز در دنیا طراحی و پس از تایید آن در شورای معماری مهندسین مشاور آتک و سپس به کارفرما ارسال گردید و در حال حاضر عملیات اجرایی در مراحل اولیه ی خود میباشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه