×
×

ارزش ها و فرهنگ ها

احترام همیشگی به همکاران ،صداقت تغییر ناپذیر ، روحیه مثبت ،توسعه توانمندی و مشارکت همکاران ،ایجاد انگیزه و رضایت کاری ،کار تیمی ،رعایت کامل و توسعه اخلاق حرفه‏ ای ،مناسبات سازنده ،شفافیت عملکرد

در مهندسین مشاور آتک سهامداران و همکاران، عضو یک خانواده بزرگ هستند که منافع تک تک آنها و اعضاء خانواده ایشان در همه تصمیم‏گیری‏های مقطعی و راهبردی در نظر گرفته می‏شود.