×
×

اعضای هیئت مدیره

مهندسین مشاور آتک

KavehPisheh final
مدیر عامل - عضو هیئت مدیره

مهندس محمد فرشاد کاوه پیشه

sasan-1
رییس هیئت مدیره

مهندس ساسان درکی

Shafiee-final-1024x1010
نایب رییس هیئت مدیره - مدیر واحد طراحی منظر

خانم دکتر بنفشه شفیعی

Mir-Mohammadi-final-1005x1024
عضو هیئت مدیره - مدیر واحد مکانیک - مدیر پروژه

مهندس حسن میرمحمدی

Mobalegh-final-1005x1024
عضو هیئت مدیره - مدیر واحد برق - مدیر پروژه

مهندس اسمعیل مبلغ حسینی

Samimi-بهدشم-958x1024
عضو علی البدل هیئت مدیره - مدیر پروژه

دکتر منصور صمیمی

edited
عضو علی البدل هیئت مدیره - مدیر واحد انفورماتیک

مهندس علی غفوری صنعتی