×
×
edited

آقای مهندس علی غفوری صنعتی

عضو علی البدل هیئت مدیره - مدیر واحد انفورماتیک

مهندس علی غفوری صنعتی کارشناس کامپیوتر و منابع انسانی همکاری خود را با مهندسین مشاور آتک در سال ۱۳۷۵ در واحد کامپیوتر دفتر مرکزی آغاز نمود و مسیر شغلی خود را با مدیریت بخش کامپیوتر شروع کرد .

در سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ مدیر آموزش شرکت بودند و پس از آن به عنوان عضو کمیته آموزش تاکنون مشغول فعالیت هستند .

ایشان از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۴۰۰ با حفظ مسئولیتهای قبلی در سمت مدیر واحد منابع انسانی مهندسین مشاور آتک نیز مشغول به کار بودند .