×
×
Atec

طرح توسعه پردیس بین المللی کیش دانشگاهی تهران

توضیحات

کارفرما: دانشگاه تهران
مکان: کیش
دانشگاه تهران به دنبال فعالیتهای بسیار موفق سالهای اخیر خود در جزیره کیش و پتانسیل فراوان جذب دانشجویان داخلی و خارجی، ایجاد مجتمع (پردیس) آموزشی مستقل و مناسبی را در آن جزیره با استانداردهای بین المللی در دستور کار قرار داده و قراردادهای مطالعاتی آن شامل سه مرحله مطالعات طرح جامع و برنامه ریزی گسترده آموزشی و خدمات مهندسی مراحل اول و دوم با مهندسین مشاور آتک منعقد گردیده است. عناصر مورد مطالعات در قالب ۹۲۷۰۰ مترمربع زمین در جنوب غربی جزیره کیش، و بعنوان بخشی از طرح شهرک دانشگاهی منطقه آزاد، شامل ساختمان مرکزی و شش ساختمان دانشکده، سالن ورزشی، سلف سرویس و استادسرا، مسجد و تاسیسات زیربنایی می باشد. در طراحی و مطالعات این پروژه مهم، ضمن توجه کامل به ویژگی های اقلیمی و معماری منطقه، کاربرد و استفاده از انرژی های نو و روشهای ساخت جدید مبتنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با تایید اساتید صاحب نام دانشگاه تهران با موفقیت در طرح نهایی اعمال شد.

سرویس های مرتبط با این پروژه