×
×
Atec

طرح جامع شهر تهران

توضیحات

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی
مکان: تهران
طرح جامع ساماندهی تهران در پی مفاد صورت جلسه ی مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۳ شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در برنامه ی اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت . شروع پروژه بخاطر وضعیت خاص تهران و مشکلات آن از اواخر سال ۱۳۶۶ آغاز گردید . پس از گذشت ۴ سال ، مطالعات طرح به پایان رسید و تصویب آن در مراجع عالیه ی تصویب نیز ۱ سال بطول انجامید .
جهت انجام مطالعات طرح جامع ساماندهی تهران ، بیش از ۲۰ سرفصل اصلی و ۵۰ سرفصل فرعی در ۳۵ جلسه گزارش با بیش از ۲۰۰ برگ نقشه و حدود ۳۰ مورد مطالعات خارجی و ترجمه ، تهیه و ارائه شده است .
افق طرح ، سال ۱۳۷۵ در نظر گرفته شده که طی مطالعات طرح در واقع ظرفیت نهایی تهران از نظر جمعیت و وسعت است .
طرح گنجایش جمعیتی بیش از برآورد ۶۷۵۰۰۰۰ نفر و وسعت بیش از ۷۲۰ کیلومتر مربع را از نظر اصول و معیارهای فنی توسعه ، ناممکن دانسته است .
براساس آنچه که طرح ارائه می دهد ، توسعه ی شهر تهران در بلند مدت بصورت احداث ۵ شهر جدید دیده می شود. این توسعه در میان مدت بصورت شهری ۲ قلو است و حل بحران و فشردگی مرکز شهر از خدمات ، ترافیک و جمعیت در شکافتن هسته ی مرکزی به ۵ حوزه ی شهری مستقل و هدایت کردن برنامه های خدماتی به این حوزه است .
۵ حوزه ی شهری تهران عبارتند از : حوزه ی مرکزی ( مرکز شهر تهران – میدان توپخانه ) ، حوزه ی شمالی به مرکزیت اراضی عباس آباد ، حوزه ی غربی به مرکزیت ورزشگاه آزادی و حوزه ی شرقی به مرکزیت تهرانپارس است .
تصویری از توزیع سطوح اصلی خدماتی و مسکن در شهر تهران ، در سال تهیه طرح به شرح زیر بوده است :
– سهم مسکن از سطح شهر تهران ۱۳/۲۹ درصد
– سهم اراضی تجاری ۹۶/۱ درصد
– سهم اراضی اداری ۳۶/۳ درصد
– سهم اراضی نظامی ۱۲/۱۴ درصد
– سهم اراضی صنعتی ۸۸/۷ درصد
– سهم فضاهای سبز و جنگلها ۹۷/۷ درصد
– سهم اراضی تجهیزات شهری و حرایم ۵۴/۵ درصد .

سرویس های مرتبط با این پروژه