×
×
Atec

پمپ حرارتی زمین گرمایی در پست برق وردآورد

توضیحات

کارفرما: سازمان برق ایران
مکان: تهران
با عنایت به ممنوع بودن استفاده از گاز طبیعی به علت خطر آتش سوزی در پست‏های برق برای تأمین گرمایش و سرمایش فضای داخلی و مصرف بالای برق هیترهای برقی و کولرهای گازی، استفاده از پمپ حرارتی زمین گرمایی یکی از بهترین پیشنهادها جهت تأمین نیاز سرمایش و گرمایش این مکان می‏باشد.
طراحی استفاده از پمپ حرارتی زمین گرمایی برای استفاده در پست برق و با چنین وسعتی برای اولین بار در ایران انجام شده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه